Takspecialisten inom isolering och tätskikt.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-17 67 30.

Miljöarbete med bärkraft för framtiden.

Jitab strävar efter att bidra till en långsiktigt hållbar miljöutveckling. Ett aktivt miljöarbete är en naturlig del av verksamheten och omfattar faktorer som till exempel materialval, inköp och återvinning.

Miljöpolicy Jitab

Jitab bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla eller överträffa de krav som ställs. Jitab ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter. Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Material

Vi använder oss av material och metoder som ger minsta möjliga miljöbelastning.

Inköp

Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Jitab kan minska miljöpåverkan. Vid samtliga inköp av produkter och system ska miljön vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Företaget har många bilar och förbrukning av diesel är en viktig miljöfråga, vårt mål är att minska förbrukningen vilket därmed ger en minskad miljöpåverkan.Återvinning

Företagets verksamhet är till största delen takarbeten och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.Kemikalier

Den mängd av kemikalier som används ska vara godkända av internansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Miljömål

– Att miljöarbetet ska vara en naturlig del i vår verksamhet och vara kopplat till verksamhetsplanering och budget.
– Att alla medarbetare aktivt ska verka för att vi utsätter miljön för små påfrestningar som möjligt.
– Att göra en uppdatering av denna miljöpolicy om nya miljöfaktorer identifieras.

VD
Ulrik Forsberg